Från oljehamn till bostadsområde

I den tidigare oljehamnen på Södra Kajen i Stockholm läggs nu grunden till ett nytt bostadsområde. I detta projekt utgörs vår arbetsplats av både land och hav.

I Värtahamnen i Stockholm blåser en fuktig vind in från havet. Tack vare den milda vintern är havet isfritt. Detta underlättar vårt arbete med hamnbryggan på Södra kajen, ett arbete som har beställts av Stockholms stad. Vår uppgift är att riva den oljekaj som byggdes i slutet av 1800-talet och att på samma plats bygga den infrastruktur som behövs för det planerade bostadsområdet.

Projektets platschef Oskar Nilsson berättar att markbyggnadsarbetena kräver specialkunskaper. Då området tidigare användes som oljehamn sipprade stora mängder olja ner i marken och måste därför först saneras innan byggarbetet kan inledas. Entreprenaden omfattar en ombyggnation av en cirka 300 meter lång kaj.

Oskar Nilsson

På bild: Oskar Nilsson, platschef Södra Kajen.

Efter att markbyggnads- och saneringsarbetena har slutförts iståndsätter vi den gamla kajen och monterar vattenledningar och avlopp i marken för de nya husen. Dessutom utför vi dräneringsarbeten för dagvatten.

Efterföljande viktiga skeden är att påla och sponta underlaget. Utöver den stålspont som sätts vid kajens kant sänks två spontrader i kajens riktning ned som tillfälliga stödkonstruktioner under den tid kajen rivs.

Den nya kajen kommer att se ut som om den var byggd på 1800-talet, eftersom dess yttre kant beläggs med stenar från den gamla kajen.

"Vi sparade och numrerade de gamla stenarna så att varje sten kommer på sin gamla plats när vi finslipar den yttre kanten", berättar Oskar.

Arbete i och under vatten

Havet utgör en extra utmaning för projektet. Ibland arbetar man på en ponton, ibland också under vatten. Det är alltid besvärligare att arbeta vid sjögång, för att inte tala om undervattensarbeten. Även fartygstrafiken till de närliggande terminalerna medför begränsningar, eftersom det inte är möjligt att arbeta i vattnet när fartygen lägger till och kastar loss.

Arbetena på Södra Kajen har framskridit planenligt och samarbetet med Stockholms stad har löpt synnerligen smidigt.

Stadens arbetsledning finns dagligen på plats och problemen löses på nolltid. Projektet erbjuder oss en chans att visa vad vi går för och möjlighet att även i framtiden samarbeta med staden.

3 x FAKTA

  • Vi inledde arbetena på Södra Kajen i december 2016. Arbetet blir färdigt i april 2018.
  • Entreprenaden omfattar iståndsättning av en cirka 300 meter lång kaj.
  • På platsen fanns tidigare en oljehamn byggd i slutet av 1800-talet. På området planerar man bygga höghusbostäder.

Uppgifter

Södra Kajen
Stockholms Stad
Stockholm
Sverige
2018