Vändningen

Sommaren 2014 tillkännagav vi våra nya mål för 2014–2016. Fokus ligger på att förbättra vår lönsamhet, ekonomiska ställning och konkurrensförmåga. VD och koncernchef Casimir Lindholm och finansdirektör Ilkka Salonen förklarar tanken bakom åtgärderna och den framtida inriktningen.

Varför har Lemminkäinen genomfört så många stora förändringar på kort tid?

Casimir: Behovet av förändring beror på det mycket utmanande ekonomiska läge som företaget står inför. Vårt resultat för 2013 visade en betydande förlust. Dessutom var vi tvungna att betala stora skadestånd i samband med asfaltkartellen. Samtidigt verkar marknadsläget försämras, särskilt i Finland och Ryssland. Vi hade inget annat val än att vidta åtgärder.

Ilkka: Företaget har också stora skulder i förhållande till sin storlek. Vi måste förbättra vårt ekonomiska resultat så att återbetalningar av lån och andra förpliktelser hanteras på ett lämpligt sätt. Vi minskade vår totala skuld 2014 genom att genomföra åtgärder som en nyemission med företrädesrätt, avyttring av icke-kärnverksamheter och en effektivare användning av rörelsekapital. Dessa åtgärder kommer att säkerställa vår fortsatta driftskapacitet och lägga en grund för tillväxt.

Casimir: Vi har varit tvungna att dra ner på kostnaderna. Våra strukturer och många av verksamheterna var dimensionerade för ett företag med betydligt högre nettoomsättning. Tyvärr påverkade situationen också våra medarbetare. Kostnadsbesparingsprogrammet som genomfördes under våren omfattade ett uppsägande av anställningsavtalen för nästan 500 Lemminkäinen-medarbetare, vilket var ett tufft beslut.

Varför betonas fortfarande de ekonomiska frågorna? Är nedskärningarna som redan gjorts inte tillräckliga?

Casimir: Sedan våren 2014 har vi identifierat många sätt att åstadkomma den nödvändiga vändningen men vi har fortfarande inte nått våra mål. En mindre tung kostnadsstruktur gör oss mer konkurrenskraftiga men är också en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Ilkka: Våra långivare kräver dessutom att vi ska fortsätta att vidta åtgärder för att stärka balansräkningen. Våra aktieägare har bidragit till detta genom den nyemission med företrädesrätt som tillförde cirka 30 miljoner euro. Emissionen lyckades, mycket tack vare att företagets största ägare, Pentti-familjen, deltog till nära nog maximal nivå. Utöver nyemissionen med företrädesrätt avyttrar vi icke-strategiska tillgångar.

Casimir: Förutom en större kostnadsdisciplin behöver vi bättre riskhantering. Vi har till exempel definierat nya gränser för godkännande av anbud, investeringar och projekt. Vi måste prioritera bland projekt och investeringar eftersom vi inte har råd att göra allt. Av denna anledning fattas besluten alltmer centralt. På så sätt kan vi vara säkra på att våra kunskaper och våra pengar investeras i det som är avgörande för Lemminkäinens framgång.

Vad innebär det för affärsverksamheten?

Casimir: Vårt mål är att bli en av de ledande leverantörerna av avancerade infrastrukturlösningar i norra Europa. Med avancerad infrastruktur avses konstruktion under jord eller andra projekt som kräver en kombination av flera kompetensområden. Vi har mycket kompetens på hög nivå och tekniskt kunnande att bygga på. Hos byggnadskonstruktion i Finland ligger fokus på Helsingforsregionen, där vi har mark i attraktiva lägen. I Sankt Petersburg ser vi till att färdigställa och sälja våra nuvarande stora bostadsprojekt. I båda länder väljer vi noggrant ut konkurrenskraftiga entreprenadprojekt med god lönsamhet.

Ilkka: Vi lägger särskild vikt vid en effektivare kapitalanvändning i alla våra verksamheter. Detta kan vi uppnå genom att minska varulagret, öka omsättningen på mark, förlänga leverantörsskuldernas betalningsplaner och påskynda kundfordringarna.

Är ytterligare förändringar på gång?

Casimir: Vi har startat ett flertal utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera verksamheten inom områden som anbudsberäkning, projektledning, riskhantering och upphandling. Vårt mål är att identifiera de bästa verksamhetssätten över segment- och landsgränser och att införa dem som Lemminkäinens enhetliga arbetssätt.

Ilkka: Många av utvecklingsprogrammen leder också till bättre förvaltning av de ekonomiska tillgångarna. I beläggnings- och infrastrukturprojekt effektiviserar vi användningen av utrustningen över regionala och nationella gränser och avyttrar onödiga tillgångar. Detta frigör kapital samtidigt som det minskar underhållskostnaderna. Vi begränsar lagret med krossmassor. Vi förbättrar effektiviteten i bostadsförsäljningen för att snabbare frigöra kapital som är bundet i projekt och använda det i nya byggprojekt. Vi minskar tillverkningskostnaderna genom ökad användning av återvunnen asfalt och så vidare.

Casimir: Vi har mycket att göra. Vi måste ständigt övervaka utvecklingen på våra marknader och konkurrenter och vara redo att handla när situationen kräver det. Ständig förbättring är ett tankesätt som jag vill ska genomsyra Lemminkäinen.

Text: Susanna Inkinen
Bild: Janne Lehtinen

Strategi

  • Kortsiktiga mål: att stärka balansräkningen och förbättra effektiviteten.
  • Långsiktiga mål: lönsam tillväxt inom infrastrukturbyggnad i norra Europa och större fokus på byggnadskonstruktion i Finland och Ryssland.
  • Ekonomiska mål: avkastning på investeringar 18 % över cykeln, andel eget kapital minst 35 % och avkastning på investeringar 15 % före utgången av 2016.
  • Fyra affärssegment: Beläggning; infraprojekt; byggnadskonstruktion i Finland och verksamheten i Ryssland

Casimir och Ilkka

”Vi har stor kompetens på hög nivå och tekniskt kunnande att bygga på”, säger Casimir (till vänster) till Ilkka.

2015-03-10

8 personer gillade detta