Bäst i sin klass

I oktober lanserade vi Lemminkäinens reviderade strategi för 2016–2019. Målet är att gradvis flytta fokus från en stärkt balansräkning till förbättrad konkurrensförmåga och lönsam tillväxt. Vi frågade Casimir Lindholm, vd och koncernchef, samt landschefen för Norge Jan Øyri och Karo Nukarinen, chef för koncernens finansförvaltning, hur de ser på företagets framtid.

Vilka är våra främsta styrkor och hur använder vi dem på bästa sätt?

Casimir: Sett till finanserna har vi lagt en stabil grund för nästa fas i resan. Vi är stora inom asfaltering, och Infraprojekt har visat fina resultat i Finland vilket skapar en bra utgångspunkt för framtida tillväxt i alla verksamhetsländer, särskilt Sverige och Norge. Byggnadskonstruktion har nått en bra prestationsnivå i Helsingfors storstadsområde, och nu behöver vi implementera samma ledningssystem i resten av Finland. Vi har en personal som känner stort engagemang och stolthet och som levererar hög kvalitet. Det visar både kund- och medarbetarundersökningar. Vi måste fortsätta att förbättra resultatet och expandera infraprojektverksamheten också utanför vår hemmamarknad. Här har vi hjälp av våra starka sidor.

Jan: Våra medarbetare och förmän är redan duktiga yrkesmän, men vi måste förbättra deras kompetens på områden som projektledning. Våra uppdaterade värden och ledarskapsprinciper har tagits emot väl och de kommer att leda till förbättrade resultat framöver.

Karo: Instämmer. Våra styrkor är en engagerad personal, nöjda kunder och en stabil ekonomisk grund.

Vilka förändringar räknar ni med?

Casimir: Vi måste utnyttja fördelarna med att vara ett stort företag. Det finns fortfarande team som arbetar på olika sätt trots att de tillhör samma verksamhet. Genom en gemensam bästa praxis kan teamen få bättre rutiner inom exempelvis inköp, användningen av RAP och sänkt energiförbrukning på asfaltsfabrikerna.

Vi måste bli mer konkurrenskraftiga på Asfaltering. Vid sidan av bästa praxis inför vi en ny verksamhetsmodell som gör oss mer flexibla och gör att vi kan utnyttja stordriftsfördelarna. I praktiken betyder det att vi också vill höja prestationsnivån över hela linjen genom att lära från varandra. Verksamhetsmodellen ska införas i alla länder, med början i Finland. Dessutom kommer Stenmaterial att fungera som en fristående affärsenhet (Finland och Sverige inkluderat) inom Asfaltering. Markarbeten överförs till segmentet Infraprojekt eftersom de har en verksamhetslogik som i mycket liknar varandra. På Infraprojekt söker vi särskilt tillväxt i Sverige och Norge, vilket gör att vi måste rekrytera i dessa länder. Vi investerar också i projektledningsutbildning. Vad gäller byggnadskonstruktion i Finland fortsätter vi att stärka våra resurser och vår närvaro i utvalda tillväxtcentrum. I Ryssland är marknaden turbulent, och vi har därför valt att inte att påbörja nya utvecklingsprojekt inom byggnadskonstruktion i Sankt Petersburg för tillfället. Asfaltering och underentreprenadsavtal inom byggnadskonstruktion fortsätter som vanligt.

Jan: På Asfaltering kommer den nya verksamhetsmodellen att låta oss fokusera mer på logistik och kostnadsmedvetande. Vi får också mer transparenta processer. Jag är övertygad om att fördelarna snabbt visar sig. På Infraprojekt stärker vi kopplingen mellan styrningen på segment- och landsnivå, vilket är mycket välkommet.

Karo: Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet inom Asfaltering och Infraprojekt är mycket positivt. Om vi delar resurser kan vi reagera snabbare på marknadens förändringar. Det skapar också fler karriärmöjligheter för våra anställda. Våra kunder får bättre service när vi blir mer flexibla, och inom byggnadskonstruktion får vi till exempel kortare ledtider vilket också kunderna tjänar på.

Hur kan enskilda Lemminkäinen-medarbetare bidra till strategin?

Casimir: Genom att vara nyfikna och vilja lära. När vi slagit fast bästa praxis, måste den också genomföras. Om vi lyckas kan vi växa och skapa nya möjligheter för alla medarbetare.

Karo: Det är viktigt att komma ihåg att nya arbetsmetoder också gör saker lättare.

Jan: Det faktum att vi vill fortsätta utvecklas är också en motivation för att lära nytt.

Nya värden har presenterats. Ett av dem är att sätta människor först – hur återspeglas det i arbetet?

Jan: För mig är det värdet det viktigaste. Vi fortsätter att fokusera på arbetssäkerheten och att sträva efter att ingen skadas på arbetet. Vi måste behandla alla lika. Det är inte alltid så lätt när man måste ta tunga beslut, men vi måste kunna förklara varför.

Casimir: För mig betyder det en öppen och ärlig kommunikation, både internt och externt, även när det gäller svåra saker. Våra medarbetare måste också veta vart företaget är på väg. Det kommer jag att fokusera på.

Karo: För mig är det enkelt: utan människor finns det inget företag.

Text: Mira Rinne-Helenius
Bild: Lemminkäinen

FAKTA

 • Lemminkäinen reviderade sin strategi under oktober 2015. Vi strävar ständigt efter bättre resultat och ökat värde för aktieägarna genom att fokusera på balansräkningen, konkurrenskraftiga verksamhetsmodeller och en lönsam tillväxt inom infraprojekt i norra Europa. Vi siktar på en stabil utdelning på minst 40 % av vinsten för det finansiella året till aktieägarna.
 • Inom Asfaltering strävar vi efter effektivisering på alla marknader genom en ny verksamhetsmodell och effektiva processer.
 • För infraprojekt söker vi lönsam tillväxt i synnerhet i Sverige och Norge.
 • Inom byggnadskonstruktion i Finland fortsätter vi att fokusera på tillväxtcentrum.
 • I Ryssland vill vi behålla en måttlig risknivå och vi kommer därför inte att påbörja nya utvecklingsprojekt inom byggnadskonstruktion för tillfället. Vi fortsätter med asfalteringsverksamheten liksom underentreprenader inom byggnadskonstruktion.
 • Verksamhetsspecifik information om strategin kommer att publiceras under januari och februari 2016

Vision: 2019 ÄR VI ETT BÄST-I-KLASSEN-BYGGFÖRETAG

 • Vi är föregångare inom asfaltering
 • Vi är en betydande aktör inom infraprojekt i Norden
 • Vår kvalitet är bland den bästa inom byggnadskonstruktion
 • Vi uppträder på den internationella arenan som ett Lemminkäinen
 • Vi håller högsta klass när det gäller arbetssäkerhet
 • Kundnöjdhet på högsta nivå
 • Vi belönar våra medarbetare
 • Våra förmän är bland de bästa i branschen
 • Vår kultur präglas av respekt och öppenhet
 • Företagets värde är betydligt högre än idag

2015-12-15

9 personer gillade detta