Att arbeta ansvarsfullt påverkar ekonomin

Vi är ett stort byggföretag och har därför en betydande påverkan på samhället. Vårt gemensamma mål är att utveckla vår verksamhet vinstgivande och ansvarsfullt på lång sikt.

Ansvarsfulla affärsverksamheter krävs inte bara enligt lagen och internationella förordningar, utan är också något som våra kunder, finansiärer och andra intressenter uppmanar till. Ansvar är en konkurrensfördel för oss.  

Hållbar utveckling och företagsansvar brukar definieras med hjälp av tre mått: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Genom att arbeta mer effektivt kan vi minska på både våra egna och kundernas kostnader.

Till huvudfaktorerna för miljöansvar hör att förbättra effektiviteten i energiförbrukningen och även att återvinna material mer effektivt. Utöver fördelarna för miljön ger förbättringar på dessa områden även upphov till kostnadsbesparingar för oss och mer ekologiska lösningar för våra kunder.

Vi defienerar mest relevanta utvecklingsmål

”Att följa lagstiftning, förordningar och gemensamma regler måste vara en självklarhet för oss. När vår verksamhetsmiljö förändras vill vi vara en föredömlig företagsmedborgare, inte bara för att behålla förutsättningarna för vår verksamhet, utan också för lönsamhetens skull”, säger Robert Blumberg, chef för affärssegmentet Beläggning.  

Robi är ägare till ett projekt som sattes igång i april, för att definiera vilka utvecklingsmål som är mest relevanta för våra verksamheter och påverkar resultatet mest. Målen för affärssegmenten har härletts från koncernens mål, som en del av årsplaneringen. På så sätt kan dessa insatser återspeglas i vårt resultat.

Processen med att definiera målen inleds med workshops, med deltagare från alla affärssegment och verksamhetsländer. Förutom att målen definieras kommer projektet att skapa en driftsmodell för hållbar utveckling, där roller och ansvarsområden specificeras, liksom metoder för uppföljning och rapportering och indikatorer i samband med detta.

Får vi de bästa projekten och den bästa personalen?

”Vårt sätt att arbeta påverkar hur våra kunder uppfattar oss och hur attraktiva vi är i potentiella anställdas ögon. Får vi de bästa projekten och den bästa personalen?” frågar Robi.  

Ett bra exempel på kontinuerlig och öppen dialog är allianskontraktet för Rantaväylä-tunneln i Tammerfors, ett projekt som innefattar en viss tonvikt på ett öppet och punktligt intressentsamarbete med både kunden, stadens invånare och andra parter som påverkas av projektet.  

Vi kommer att ge mer information här i Lemmy under sommaren om hur projektet fortlöper. Mer information om projektet finns också att få från projektledare Nina Karhula.

Text: Arja Korhonen

 

 

 

 

2015-05-15

10 personer gillade detta