Lemminkäinens delårsrapport januari–juni 2015

”Lemminkäinens nettoomsättning och rörelseresultat under det andra kvartalet var i nivå med förra året”, säger Casimir Lindholm, styrelseordförande och vd.

”Vårt resultat förbättrades inom alla affärsområden utom byggnadskonstruktion i Finland. Inom infrastrukturprojekt utvecklades resultatet gynnsamt. Vi ser en stark marknad inom infrastruktur. Vi måste fortsätta förbättra effektiviteten eftersom den intensiva konkurrensen inverkar på entreprenadpriset.”

”Vi har fortsatt att sälja verksamheter och tillgångar som inte tillhör vår kärnverksamhet, i linje med vår gällande strategi. Vi har dragit oss ur byggnadskonstruktion i Sverige och vägunderhåll i Norge. Vi har även fortsatt att sälja icke-strategisk mark och områden med stenmaterial. Åtgärderna är en del i vår plan att optimera kapitaleffektiviteten och förbättra resultatet på lång sikt.”

”Vi har haft ett positivt kassaflöde. Vårt rörelsekapital och vår räntebärande skuld är båda på en betydligt lägre nivå än förra året. Vi har uppnått detta genom att minska investeringarna, göra faktureringen effektivare och justera bostadsproduktionen för att svara mot den lägre efterfrågan.”

”Under rapportperioden slutförde vi det delvisa återköpet av vår hybridobligation genom att återköpa obligationer till ett nominellt värde om 27,1 miljoner euro. Vår stärkta balansräkning och det framgångsrikt genomförda kostnadsbesparingsprogrammet Deliver 2014 innebär att vi är väl positionerade för att fortsätta utveckla verksamheten och förbättra vår konkurrenskraft”, förklarar Casimir.

Läs börsmeddelandet (på engelska).

2015-08-19

1 personer gillade detta