Rantaväylä-tunneln

Detta megaprojekt kommer att bana väg för en ny stadsdel i Tammerfors i Finland. I ett enormt projekt som startade i oktober 2013 flyttas Rantaväylä-vägen in i en tunnel. Förutom tunneln bygger vi två graderade trafikplatser på området.

Arbetet slutförs hösten 2017. Målkostnaden för hela avtalet uppgår till cirka 180,3 miljoner euro. Tammerfors stad bygger en ny stadsdel i området som frigörs när trafiken dirigeras genom tunneln.

Samarbete i en allians

Alliansen som arbetar med Rantaväylä-tunneln består av Tammerfors stad, finska trafikverket, Lemminkäinen och ingenjörskontoren Saanio & Riekkola Oy och A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Alliansavtalet bygger på en gemensam organisation, ett fortlöpande nära samarbete mellan alla berörda parter och enhällighet om aspekter som målkostnader, riskfördelning och verksamhetssätt.

Eftersom besparingar för kunderna och tjänsteleverantörerna uppstår genom att leverera projektet under målpriset, ligger det i alliansmedlemmarnas intresse att bygga snabbt och lösa eventuella problem så smidigt som möjligt genom ett gott samarbete.

Arbetet går bra när man har samma mål

En nöjd man. Det är en träffande beskrivning av Esko Mulari (i bild), projektledare för alliansavtalet. Han är ansvarig för avtalet för Rantaväylä-tunneln. Arbetet med Finlands längsta vägtunnel (2,3 km) går planenligt. Esko tror att detta till stor del kan tillskrivas alliansens avtalsmodell. När både kunder och entreprenörer sitter runt samma bord går det att lösa problemen snabbt och enhälligt.

Tammerfors kommunstyrelse fattade beslutet om att bygga tunneln efter en utdragen debatt. Som resultat av upphandlingen valdes Lemminkäinen som projektets huvudentreprenör. Priset viktades bara till 25 procent i anbudsprocessen. Resten av övervägandena som tillämpades i anbudet berörde kvalitativa faktorer som organisationens effektivitet och tillförlitlighet.

”Miljön var också en viktig faktor eftersom anläggningen ligger mitt i staden. Sjön Näsijärvi ligger i närheten och vi måste också arbeta under grundvattennivån.”

Projektet, som med finska mått mätt är enormt, påverkar infrastrukturen i Tammerfors väsentligt. Det är till exempel kostsamt att flytta gas-, el-, telekommunikations-, vatten- och fjärrvärmeledningar. Alliansavtalet visade sig vara en oumbärlig strategi för att få ordning på infrastrukturpusslet.

Fakta

  • Antalet medarbetare kulminerar 2015 med cirka 400 arbetare.
  • Vårt projekt skapar sammanlagt cirka 1 000 manår.
  • Rantaväylä-byggets olycksfrekvens var till en början oacceptabelt hög.
  • Ingen av olyckorna var allvarliga, i värsta fall ledde de till ett par dagars sjukfrånvaro.
  • Vi vidtog ändå åtgärder genom att förbättra introduktionsutbildningen för de olika projektfaserna, organisera säkerhetskampanjer och -möten och anställa en samordnare för arbetssäkerhet.

Text och bild: Juho Paavola

Merja Tyynismaa, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Jag ansvarar för alliansens kommunikation och miljötillsyn. Det innebär att jag är djupt involverad i projektets interna kommunikation och i kommunikationen med närboende och medier. Det som gör denna anläggning extra knepig är läget mitt i ett tätbefolkat område och ett livligt trafikerat nätverk av vägar och gator. Samtidigt som många människor i Tammerfors är för tunnelbygget finns det även ett stort motstånd. Det innebär att det är extra viktigt att kommunicera med närboende och ge korrekt information. Det är viktigt för oss att ta deras synpunkter på allvar och alltid göra allt vi kan.

Mauri Mäkiaho, Finska trafikverket

Det här är första gången jag medverkar i ett alliansavtal. Jag tycker att det har varit en utmärkt strategi. Problemen lämnas aldrig till enskilda arbetstagare utan hanteras gemensamt. Jag har varit involverad i ett stort antal vägbyggnadsprojekt men det här känns unikt. Vägbyggnadsprojekt kan ofta ta årtionden men trots det här projektets stora omfattning och speciella egenskaper, kommer det att slutföras så snart som 2017. Eftersom jag har varit en del av projektet sedan planeringsstadiet ser jag verkligen fram emot slutförandet. Jag är så nyfiken.

Harri Vehola, Lemminkäinen

Som projektledare för området är jag ansvarig för hela tunnelbygget. Jag hanterar upphandlingar, hittar underleverantörer, ger instruktioner till konsulterna och planerar scheman. Vi arbetar nära markytan och under byggnader så vi måste alltid ta hänsyn till miljön. Istället för att börja i vardera änden, byggde vi en tillfartstunnel i mitten av anläggningen från den befintliga tillfartstunneln vid idrottsanläggningen Näsinkallio. Från mitten började vi gräva två vägtunnlar österut och två vägtunnlar västerut.

2015-03-10

11 personer gillade detta