Henriksdals reningsverk

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och med en stadig befolkningsökning ställer det också högre krav på att mer vatten måste renas samtidigt som högre krav på renare vatten ställts genom Baltic Sea Action Plan och EU:s miljödirektiv. För att klara framtidens avloppsvattenrening behöver systemet förnyas för att bibehålla vattenkvaliteten i Mälaren och Östersjön.

Mot bakgrund av detta har Stockholm Vatten AB beslutat att reningsverket i Henriksdal ska renoveras för att kunna hantera framtidens behov och miljökrav. Stockholms avloppsvattenrening är därmed i stort behov av att förnyas.

Foto:Kari Kohvakka

Lemminkäinen har fått i uppdrag av Stockholm Vatten att göra en arbetstunnel i syfte att kunna renovera vattenbassängerna för deras framtida kapacitetsförbättringar. Projektet är en del av förarbetet för att reningsverket ska kunna rustas upp. Lemminkäinen ansvarar för byggnationen av en 400 meter lång arbetstunnel som ska sprängas under reningsverkets vattenbassänger och som därefter ska renoveras med målet om en förstärkt kapacitetshöjning.

Bygget av tunneln är ett komplicerat infrastrukturprojekt eftersom man arbetar i en vibrationskänslig miljö. Förutom anläggningens personal, alla pumpar och rör som finns i närmiljön finns bland annat bostadsområden, en K-märkt begravningsplats, daghem och skolor i området runt omkring som också måste tas hänsyn till. Det krävs noggranna riskanalyser och rätt kunskap för arbetet.

Foto:Kari Kohvakka

Projektet med arbetstunneln startade i januari 2016 och beräknas vara klart till sommaren 2016. Själva ombyggnationen och kapacitetsförbättringen av reningsverket i Henriksdal beräknas vara färdigt 2025. Satsningen innebär framförallt att vattnet i Mälaren kommer bli ännu renare och utsläppen i Östersjön minska.

Vill du veta mer om projektet eller har andra frågor kring Tunnel- och bergarbete, 
kontakta Johan Andersson johan.andersson@lemminkainen.com