Lemminkäinens leverantörspolicy

Lemminkäinen vill vara en intressant affärspartner och önskar sig tillförlitliga, ärliga och ömsesidigt fördelaktiga relationer med sina leverantörer (materialleverantörer, tjänsteleverantörer, underentreprenörer och designers).

I dessa leverantörskrav ges en översikt över de principer som Lemminkäinen tillämpar i de länder där företaget bedriver verksamhet. Lemminkäinen förväntar sig att alla företagets leverantörer följer dessa principer i samtliga aktiviteter i relation till Lemminkäinen, sina egna anställda och leverantörer samt tredje parter. Lemminkäinen fordrar att alla leverantörer läser igenom dessa principer noga och justerar sina aktiviteter i enlighet med dem.

1. Ekonomiskt ansvar

Vi betalar inte ut eller tar emot mutor eller andra olagliga betalningar för att initiera eller främja våra affärer. Vi varken erbjuder eller tar emot någon typ av representation, gåvor eller förmåner som, enligt rimliga antaganden, kan påverka vårt affärsrelaterade beslutsfattande eller som överskrider gränserna för normal representation.

I vår verksamhet behöver vi ett brett utbud av leverantörer, tjänsteleverantörer och underentreprenörer. Att ha en öppen interaktion, följa avtal och ha ett ömsesidigt förtroende för varandra är viktiga faktorer inte bara för våra framgångar, utan också för våra leverantörers. Vi väljer leverantörer på objektiva grunder och personliga skäl får inte påverka våra val. Leverantörerna måste uppfylla Lemminkäinens krav vad gäller kvalitet, tillförlitlighet, pris, leveransförmåga och arbetssätt.

2. Juridiskt och socialt ansvar

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer lagar och bestämmelser samt bestämmelser rörande internationella mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöfrågor. Vi verkar för att våra leverantörer ska följa de principer som redovisas i det här dokumentet och övervakar deras resultat i detta avseende.

Vi accepterar inte tvångs- eller barnarbete och inte heller behandling eller arbetsvillkor som strider mot internationell arbetsrätt.

Våra leverantörer måste undvika alla intressekonflikter och situationer som kan leda till intressekonflikter i alla de aktiviteter som involverar Lemminkäinen. En intressekonflikt uppstår då leverantörens representant verkar för egen vinnings skull eller för en väns eller familjemedlems vinnings skull baserat på hans/hennes roll som leverantörens representant. Leverantörer måste rapportera alla upptäckta eller misstänkta intressekonflikter mellan sig själva och Lemminkäinen. Leverantörer måste även intyga inför Lemminkäinen att de varken är direkt eller indirekt ägda av Lemminkäinens anställda eller deras nära släktingar och att inga sådana personer har någon typ av direktintresse i leverantörsföretaget. Leverantörer måste omedelbart informera Lemminkäinen om sådana ägarskapsändringar skriftligen.

3. Ansvar för miljö, hälsa och säkerhet

Lemminkäinen fokuserar på hållbar konstruktion med hänsyn till miljön. Vi kräver att våra leverantörer efterlever följande principer:

  • Våra leverantörer är skyldiga att skydda miljön och använda material, råvaror och naturresurser på ett effektivt sätt. Leverantörerna måste sträva efter att minimera det avfall som blir resultatet av deras aktiviteter och vidta erforderliga åtgärder för att förhindra utsläpp (t.ex. av buller, damm, vibrationer och skadliga lukter). Leverantörerna måste rapportera alla tillkortakommanden och observationer relaterade till miljöfrågor. Alla miljöskador som åstadkoms genom aktiviteter måste repareras. Leverantörerna måste följa alla miljörelaterade lagar, bestämmelser, anvisningar och riktlinjer och säkerställa att de har alla nödvändiga tillstånd samt följa tillståndskraven.  
  • Vid upphandling prioriterar Lemminkäinen hållbara, energieffektiva alternativ över i övrigt likvärdiga alternativ.
  • Leverantörerna måste å sin sida hantera rengöring och avfallshantering på sådant sätt att alla hälso-, säkerhets- och miljökrav uppfylls. Farligt avfall måste hanteras och lagras separat och avlägsnas från anläggningen på ett lämpligt sätt.
  • Vi tillämpar en öppen kommunikation med våra intressenter om vårt miljöarbete och vi förväntar oss att våra leverantörer i sina aktiviteter stödjer våra mål.

4. Godkännande av dessa krav

Genom att göra affärer med Lemminkäinen samtycker leverantören till att följa Lemminkäinens leverantörskrav och följa de instruktioner som Lemminkäinen kan ge för att se till att leverantörskraven följs.

Leverantören åtar sig, inom ramarna för sin behörighet och sitt inflytande, att se till att de egna leverantörerna, underleverantörerna, företrädarna, konsortiumpartners och andra partners som används i samband med affärer med Lemminkäinen kommer att följa och verka för principerna i Lemminkäinens leverantörskrav.