Väglaboratorium

Väglaboratorium

Lemminkäinen Sverige AB:s väglaboratorium utför provning av väg- och byggnadsmaterial över hela Sverige. Laboratoriet är ackrediterat för analyser av stenmaterial, bitumen, asfalt och beläggning. Vi erbjuder hjälp och rådgivning för provtagningsplaner, proportionering, typprovning och tillverkningskontroll.

Vårt väglaboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025, utfärdat av SWEDAC, Sveriges myndighet för nationell kontroll av kvalitet och säkerhet. Ackrediteringen innebär att laboratoriets kvalitetssystem uppfyller krav på oberoende, opartiskhet, integritet och teknisk kompetens. Väglaboratoriet är beläget i Sundsvall.

Säkerställer vår produktion

Alla Lemminkäinens asfaltmassor är CE-märkta enligt byggproduktförordningen. CE-märkningen innebär att Lemminkäinen ansvarar för att kontrollera att de asfaltmassor vi tillverkar följer gällande standarder och inte avviker från de CE-deklarationer Lemminkäinen utfärdar. Det är väglaboratoriets funktion att analysera produktions- och leveranskontrollerna av den egenproducerade asfalten, men analyserna används till exempel även vid optimering och för beräkning av hur mycket returasfalt som kan tillsättas i asfaltmassorna.

Bistår våra beställare

Utöver leverans- och produktionskontroll av asfaltmassor, stenmaterial och bitumen utför vi även analyser på uppdrag av myndigheter, kommuner, företag, krossentreprenörer, väg- och bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, ägare av grustäkter samt privatpersoner.

Beställare kräver i regel att prov tas ut på de asfaltmassor Lemminkäinen levererar enligt bestämda intervall, både på asfaltmassan och på den färdiga ytan. Dessutom analyseras ingående material så som krossat grusmaterial, bitumen och returasfalt.

Laboratoriet är ackrediterat för följande analyser:

Stenmaterial

Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1
Flisighetsindex SS-EN 933-3
Krossytegrad SS-EN 933-5
Sandekvivalentprovning SS-EN 933-8
Nötningsmotstånd, MicroDeval SS-EN 1097-1
LosAngelestal  SS-EN 1097-2
Kulkvarnsvärde SS-EN 1097-9
Korndensitet och vattenabsorption  SS-EN 1097-6

            

Bitumen

Mjukpunkt (kula och ring)  SS-EN 1427
Penetration SS-EN 1426
Kinematisk viskositet  SS-EN 12595

                                 

Asfalt och beläggning

Bindemedelshalt SS-EN 12697-1
Kornstorleksfördelning SS-EN 12697-2
Tillverkning av provkroppar (Marshall) SS-EN 12697-30
Asfaltprovkroppars mått SS-EN 12697-29
Skrymdensitet  SS-EN 12697-6
Kompaktdensitet  SS-EN 12697-5
Hålrumshalt SS-EN 12697-8
ITSR (Vattenkänslighet) TDOK2014:0147,
TRVMB 704:2011
Vidhäftning mellan ballast och bitumen SS-EN 12697-11
Återvinning av bindemedel SS-EN 12697-3
Mjukpunktsförändring SS-EN 1427


Kundbilaga - Metodförteckning

Här kan du ladda ned laboratoriets kundbilaga Metodlista och metodavsteg (pdf)

Mätosäkerhet

Laboratoriet analyserar prover enligt standardiserade provningsmetoder. I dessa ställs strikta tolerans- och utförandekrav som laboratoriet följer. En mer utförlig skattning av mätosäkerheten anses därför ej nödvändig. I de flesta metoder anges vad som förväntas av repeterbarhet och reproducerbarhet. Önskas en mer utförlig förklaring av förväntad mätosäkerhet, kontakta laboratoriet.

För gällande version av laboratoriets SS-EN metoder se länk till SWEDAC.

Övrigt

Vi erbjuder även hjälp och rådgivning för:

  •  Provtagningsplaner

  •  Proportionering

  •  Typprovning

  •  Tillverkningskontroll

Har du frågor kring våra tjänster, vänligen kontakta Anders Pettersson, Laboratoriechef.