Lemminkäinens väglaboratorium

Lemminkäinen Sverige AB:s väglaboratorium, beläget i Sundsvall, utför provning av väg- och byggnadsmaterial över hela Sverige. Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025, utfärdat av SWEDAC, Sveriges myndighet för nationell kontroll av kvalitet och säkerhet. Ackrediteringen innebär att laboratoriets kvalitetssystem uppfyller krav på oberoende, opartiskhet, integritet och teknisk kompetens.

Säkerställer vår produktion

Alla Lemminkäinens asfaltmassor är CE-märkta enligt byggproduktförordningen. CE-märkningen innebär att Lemminkäinen ansvarar för att kontrollera att de asfaltmassor vi tillverkar följer gällande standarder och inte avviker från de CE-deklarationer Lemminkäinen utfärdar. Det är väglaboratoriets funktion att analysera produktions- och leveranskontrollerna av den egenproducerade asfalten, men analyserna används till exempel även vid optimering och för beräkning av hur mycket returasfalt som kan tillsättas i asfaltmassorna.

Bistår våra beställare

Utöver leverans- och produktionskontroll av asfaltmassor, stenmaterial och bitumen utför vi även analyser på uppdrag av myndigheter, kommuner, företag, krossentreprenörer, väg- och bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, ägare av grustäkter samt privatpersoner.

Beställare kräver i regel att prov tas ut på de asfaltmassor Lemminkäinen levererar enligt bestämda intervall, både på asfaltmassan och på den färdiga ytan. Dessutom analyseras ingående material så som krossat grusmaterial, bitumen och returasfalt.

Laboratoriet är ackrediterat för följande analyser:

Stenmaterial

 • Kornstorleksfördelning                                SS-EN 933-1

 • Flisighetsindex                                            SS-EN 933-3

 • Krossytegrad                                               SS-EN 933-5

 • Sandekvivalentprovning                              SS-EN 933-8

 • Nötningsmotstånd, MicroDeval                   SS-EN 1097-1

 • LosAngelestal                                              SS-EN 1097-2

 • Kulkvarnsvärde                                            SS-EN 1097-9

 • Korndensitet och vattenabsorption              SS-EN 1097-6

Bitumen

 • Mjukpunkt (kula och ring)                            SS-EN 1427

 • Penetration                                                  SS-EN 1426

 • Kinematisk viskositet                                   SS-EN 12595

Asfalt och beläggning

 • Bindemedelshalt                                          SS-EN 12697-1

 • Kornstorleksfördelning                                 SS-EN 12697-2

 • Tillverkning av provkroppar (Marshall)         SS-EN 12697-30

 • Asfaltprovkroppars mått                               SS-EN 12697-29

 • Skrymdensitet                                              SS-EN 12697-6

 • Kompaktdensitet                                          SS-EN 12697-5

 • Hålrumshalt                                                  SS-EN 12697-8

 • ITSR (Vattenkänslighet)                               TDOK2014:0147, TRVMB 704:2011

 • Vidhäftning mellan ballast och bitumen       SS-EN 12697-11

 • Återvinning av bindemedel                           SS-EN 12697-3

 • Mjukpunktsförändring                                   SS-EN 1427


Kundbilaga - Metodförteckning

Här kan du ladda ned laboratoriets kundbilaga Metodlista och metodavsteg (pdf) 


Mätosäkerhet

Laboratoriet analyserar prover enligt standardiserade provningsmetoder. I dessa ställs strikta tolerans- och utförandekrav som laboratoriet följer. En mer utförlig skattning av mätosäkerheten anses därför ej nödvändig. I de flesta metoder anges vad som förväntas av repeterbarhet och reproducerbarhet. Önskas en mer utförlig förklaring av förväntad mätosäkerhet, kontakta laboratoriet.

För gällande version av laboratoriets SS-EN metoder se länk till SWEDAC.

Övrigt

Vi erbjuder även hjälp och rådgivning för:

 • Provtagningsplaner

 • Proportionering

 • Typprovning

 • Tillverkningskontroll

 

Har du frågor kring våra tjänster, vänligen kontakta Anders Pettersson, Laboratoriechef.